JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ IPMA STUDENT SZINT: JUNIOR PROJEKTSZAKÉRTŐ

 

 

KÖVETKEZŐ VIZSGA JELENTKEZÉSI HATÁRIDEJE

2017 SZEPTEMBER 10.

jelentkezem >>

 

Érvényes 2017. január 1-től visszavonásig.

készült: az IPMA Certfification Regulations and Guidelines 3.10, September 2010 elvárásai alapján, az ISO 17024:2003 személyi tanúsításra vonatkozó szabványának megfelelően.

Jelentkezési feltételek:

(ICRG3.10 3.2)

Tapasztalat a projektmenedzsment kompetencia elemeire vonatkozóan nem kötelező, de előnyös, ha a jelentkező már kipróbálta projektmenedzsment tudását a gyakorlatban.

Elvárt alapkompetenciák:

(ICRG3.10 3.2)

A jelentkező tudása kiterjedjen minden IPMA kompetencia elemre, és képes legyen ezek gyakorlatban való alkalmazására:

 • bármely kompetencia elemre vonatkozóan képes legyen azokat alkalmazni, esetleg néhány területen specialistaként dolgozni
 • képes legyen projekt team tagjaként vagy a projekt vezetésében tagként közreműködni
 • széles körű projektmenedzsment tudással rendelkezzen, és képes legyen azt a gyakorlatban használni

 

A minősítés folyamatának áttekintése IPMA D szinten:

(ICRG 3.10 6.1)

szakaszok

lépések

1. Jelentkezés

Jelentkezési dokumentáció (jelentkezési lap, önéletrajz, referencia személyek listája, önértékelés, Etikai Kódex elfogadása, vizsgadíj befizetésének igazolása) beadása.

2. Írásbeli vizsga

Részvétel 4 órás írásbeli vizsgán (összesen 46 db feleletválasztós tesztjellegű kérdés és összesen 9 esszékérdés: kompetenciaterületenk.nt 3-3-3. Az írásbeli vizsgákat a vizsgafordulóban meghirdetett módon: papír alapon vagy webvizsgaként lehet teljesíteni. A webvizsgára a vizsgahelyszínre saját laptopot kell hozni, töltővel, wifi-kapcsolódási lehetőséggel és már kipróbált internet böngészővel.

3. Értékelés és döntés a minősítésről

A kijelölt vizsgabiztos összegzi értékeléseit, és írásos javaslatot tesz a vizsgaközpont felé. A vizsgaközpont dönt a javaslatokról. Az értékelés lezárását követő kb. 3-ik héten a vizsgaközpont kiértesíti a vizsgázót. A vizsgázok kitöltik a weben a "Vizsgaközpont értékelése" kérdőívet. Sikeres minősítés esetén a vizsgaközpont magyar és angol nyelvű oklevelet állít ki és ad át.

 

 A részletes teendőket és a feltöltendő dokumentumokat illetően a vizsgázó jelölt a weben történő regisztrációja/jelentkezése során kap tájékoztatást. A regisztráció során kapott egyéni azonosítóval a vizsgázók a web-en követhetik saját minősítési folyamatuk előrehaladását.

Az IPMA D szint minősítéséhez kapcsolódó kiegészítő útmutatások:

(ICRG 3.10 6.1)

A személyes adatok között érdemes a jövőben várhatóan nem változó, magán e-mail címet megadni, mivel a vizsgaközpont ezen keresztül tartja a kapcsolatot a vizsgázóval.

A jelentkezési lapnak tartalmaznia kell a szükséges személyes adatokat.

A jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy:

 • megismerte a rá váró minősítési folyamatot,
 • hajlandó a minősítés során a minősítéséhez szükséges portfólió/program/projekt információt szolgáltatni, beleértve az esetlegesen nem projektmenedzsmenttel töltött időszakokat is,
 • hajlandó a vizsgadíjat (a kiállított számla ellenében) megfizetni,
 • magára nézve elfogadja az Etikai Kódexet,
 • hozzájárul vagy nem járul hozzá sikeres minősítése esetén nevének, oklevél számának és lejárati dátumának publikálásához az IPMACERT.HU web-listáján.

A jelentkezési folyamat lépései és részletei a jelentkezési web-oldalon találhatók.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a jelentkező felsőoktatásban nyert végzettségeit, egyéb oktatásokon és képzéseken nyert végzettségeit, szakmai képesítéseit és szakmai karrierjének részleteit. Tartalmaznia kell továbbá, hogy:

 • milyen projektmenedzsment képzésen, vagy a projektmenedzsment tárgyához tartozó képzésen vett részt,
 • milyen projektmenedzsment irodalmat tanulmányozott,
 • milyen projektmenedzsment körébe tartozó publikációi vannak.

A referencia személyek listának tartalmaznia kell legalább egy a jelentkező oktatását végző személyt. Az adatok közt a referencia személy szervezetének, beosztásának, valamint telefonszámának és e-mail címének egyaránt szerepelnie kell.

Az önértékelést minden jelentkezőnek ki kell töltenie az IPMACERT.HU honlap "Jelentkezés" területén. Az önértékelés során a saját tudását és tapasztalatát kell értékelnie minden, az ICB3.0 kompetencia rendszerben található elemet illetően.

A jelentkezőnek nyilatkoznia kell az Etikai Kódex elfogadásáról.

A jelentkezőnek igazolnia kell a vizsgadíj befizetését.

Az írásbeli vizsga 4 órás, és a következő részeket tartalmazza:

• 46 db tesztjellegű kérdés

• 9 db esszékérdés: adott projektmenedzsment kompetenciaelemhez kapcsolódó témakörről kell esszét írni.
   Az esszék kompetencia területenkénti megoszlása: (A) a PM technikái: 3 db, (B) személyes jellemzők: 3 db, (C) a PM kontextusa: 3 db.

A minősítéshez használt IPMA Kompetencia Rendszer (ICB 3.0):

(ICRG 3.10 2.5)

A minősítéshez használt IPMA Kompetencia Rendszer (ICB 3.0, June 2006) a következő területeket öleli fel:

 1. 1. Projektmenedzsment technikái kompetencia terület (20 elem)
 2. 2. Személyes jellemzők a projektmunkában kompetencia terület (15 elem)
 3. 3. Projektmenedzsment kontextusa kompetencia terület (11 elem)

A kompetencia rendszer a honlapunkról letölthető innen.

Az IPMA D szint értékelése:

(ICRG 3.10 7.1.2)

A vizsgázók minősítésekor a vizsgabiztos az egyes kompetencia területekre adott értékeléseket a következő súlyozással veszi figyelembe:

 1. Projektmenedzsment technikái kompetencia terület 70%
 2. Személyes jellemzők a projektmunkában kompetencia terület 15%
 3. Projektmenedzsment kontextusa kompetencia terület 15%

A vizsgabiztos a vizsga egyes elemeit, azaz a teszt és az esszék során nyert értékeléseket kompetencia területenként átlagolják és a fenti súlyokkal súlyozzák, majd az így kapott értékeket összesítik a tudásra vonatkozóan.

A tudás értékelésekor egy 0-10-ig terjedő skálán legalább 4,0 pontot kell szereznie a sikeres vizsgázónak.

Az önértékelést a vizsga során az interjú kérdések kialakítása során a vizsgabiztos figyelembe veszi, de nem számítja be az értékelési pontrendszerbe.

Javasolt irodalom a minősítéshez:

Mind a négy IPMA szintre vonatkozóan ugyanaz a javasolt irodalom áll rendelkezésre, amely az IPMACERT.HU honlap "HU - Minősítés magyar nyelven" alatt található.

Visszalépés a minősítési folyamatból:

A minősítési folyamatban nincs lehetőség visszalépésre. Aki mégis amellett dönt, hogy nem kívánja folytatni a vizsgát, vagy kizárásra kerül szabálytalanság miatt, vagy elmulasztja a megadott határidő bármelyikét, illetve sikertelenül vesz részt a minősítésen, elveszti a befizetett vizsgadíjat, amelynek visszafizetésre nincs mód.

Sikertelen minősítés ismétlése:

Sikertelen vizsga részbeni ismétlése (pótvizsga):

A sikertelen vizsgát követően pótvizsgára jelentkezni csak az esszé- vagy csak a tesztkérdések ismétlésére vonatkozóan van lehetőség (tehát csak az egyik ismételhető, a  pótvizsgázó döntése szerint). Pótvizsgára a sikertelen vizsgáról és a pótvizsga lehetőségéről tájékoztató e-mail értesítés megküld.s.t követő 30 napig lehet jelentkezni.

A pótvizsga részletei a "Pótvizsgák eljárásrendje" alatt találhatók meg az ipmacert.hu honlapon.

Sikertelen vizsga teljes körű ismétlése:

A sikertelen minősítés teljes körű ismétlésére legkorábban a sikertelen minősítésről szóló értesítést követő 6 hónap eltelte után kerülhet sor. Az ismételt minősítés esetén a jelentkezőnek a teljes vizsgadíj befizetése mellett újra kell kezdenie a minősítési folyamatot

A minősítés érvényessége IPMA D szinten:

(ICRG 3.10 6.1.6.2)

Sikeres minősítés esetén a vizsgaközpont névre szóló oklevelet állít ki magyar és angol nyelven, amelyek a kiállítást követő 5 évig érvényesek. Az oklevél átadásának/postázásának feltétele, hogy a vizsgázó kitöltse a vizsgaközpont által számára megküldött, a minősítés eljárásrendjére és működésére vonatkozó kérdőívet. Az érvényes minősítéssel rendelkezők nevét, az oklevél sorszámát és annak érvényesség lejárati dátumát a vizsgaközpont a sikeres vizsgázó jelentkezési lapon megtett írásos engedélyével az IPMACERT.HU honlap publikus "IPMACERT.HU érvényes minősítések adatbázisa" listájában teszi közzé és tartja karban.

A minősítés megújítása IPMA D szinten:

A minősítés megújításának alapvető feltétele, hogy a minősített személy igazolja, hogy a minősítés érvényességének ideje alatt a projektkörnyezetben végzett szakmai tevékenysége keretében saját projektmenedzsment fejlődéséről is folyamatosan gondoskodott. Ezen belül évente 35 órát szakmai önfejlesztéssel (pl. továbbképzéssel, konferencia részvétellel, tapasztalatcserével, szakirodalom olvasással, előadással vagy publikációval stb.) kell eltöltenie. A megújításhoz megkövetelt szakmai fejlesztési tevékenység felsorolását az “Oktatások és továbbképzések listája” sablonon, a megújításkor esedékes jelentkezési anyag részeként kell a vizsgaközpont felé benyújtani. A követhetőség és a valós, elegendő mértékű önfejlesztés érdekében vizsgaközpontunk határozottan javasloja e sablonnak rendszeres, naprakész vezetését koÅNzvetlenül a minősítés megszerzésétől kezdve! A sablon letölthető az ipmacert.hu oldalról, illetve a minősítés megújításra történő jelentkezéskor is rendelkezésre áll.

A minősítés érvényességének figyelemmel kísérése kizárólag a minősített projektszakember felelőssége! A minősítés lejárta előtt 3-6 hónappal a vizsgaközpont - az adatbázisában rendelkezésére álló e-mail címen - emlékezteti erre az oklevél birtokosát, és felkínálja a minősítés meghosszabbítását. A minősítés megújítására történő regisztráció az oklevél lejárata előtt esedékes, ami megfelelő indoklás esetén legfeljebb az oklevél érvényességét követő 6. hónap végéig halasztható. A megújításra történt regisztráció és az újabb minősítés megszerzése között is legfeljebb fél év telhet el.

A minősítés meghosszabbítása az első minősítésnél egyszerűbb, külön eljárás keretében zajlik, ennek részletei a "Minősítés megújítása" útmutatóban találhatók. Amennyiben a minősített nem él a megújítás lehetőségével, az oklevél lejáratával minősítése érvényét veszti.

A minősítés vizsgadíja:

A minősítés díja az ipmacert.hu honlap "Vizsgadíjak és kedvezmények" oldalán található.

A vizsgaközpont titoktartása:

A vizsgaközpont szigorúan bizalmasan kezeli a kérelmező által benyújtott összes papír alapú és elektronikus adatot és dokumentumot. A teljes dokumentáció kizárólag a vizsgaközpont munkatársai, az érintett vizsgabiztosok és döntéshozók, valamint panaszos esetekben a Panaszbizottság számára elérhetőek.

Kérdéseivel keressen minket az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Go to top